Terma Penggunaan

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DAN POLISI PRIVASI  HERBALIFE INTERNATIONAL AMERICA, INC. ("HERBALIFE"), DI  //www.herbalife.com/privacy-policy SEBELUM MENGGUNA LAMAN WEB INI ATAU MEMBELI SETIAP PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DARI HERBALIFE.

Terma Penggunaan ini adalah perjanjian ("Perjanjian") di antara Herbalife, sebuah syarikat yang terletak di Nevada ("Syarikat", "kami" atau "kami") dan anda ("anda" atau "Pengguna"). Perjanjian ini menetapkan terma dan syarat undang-undang yang menentukan penggunaan laman web ini oleh anda dan setiap Platform Pengedar Bebas dan setiap Harta Web (secara kolektif dirujuk di sini sebagai "Laman") dan untuk apa-apa pembelian dan/atau penggunaan barang, perkhidmatan Herbalife anda (secara kolektif dirujuk selepas ini sebagai, "Tawaran"). Perjanjian ini juga menyediakan maklumat tentang bagaimana untuk menjadi Pengedar Bebas Herbalife.

Penggunaan Laman web oleh anda dan semua maklumat, data, teks, perisian, maklumat, imej, bunyi atau bahan-bahan lain yang terkandung di dalamnya, atau penggunaan atau pembelian Tawaran lain oleh anda, menentusahkan persetujuan anda tanpa bersyarat untuk terikat dengan Perjanjian ini, dan tertakluk kepada pematuhan anda secara berterusan terhadap terma dan syarat Perjanjian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini, jangan mengakses atau mengguna Laman web ini atau mengambil bahagian dalam mana-mana Tawaran yang disediakan.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan Laman ini atau Tawaran-tawaran lain, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman atau Tawaran tersebut, melainkan waranti terhad yang mungkin dikenakan untuk Tawaran produk Herbalife atau sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Seksyen Lima Perjanjian ini (Jaminan Pelanggan Herbalife).

Perjanjian ini dan polisi privasi Herbalife ("Polisi Privasi") dan mana-mana terma dan polisi lain yang terkandung di sini secara rujukan ("Polisi-polisi Lain” secara kolektif), membentuk perjanjian yang menyeluruh di antara anda dan kami berkenaan perkara ini dan ia menggantikan segala pengaturan, persefahaman, rundingan dan perbincangan sebelumnya sama ada secara lisan atau bertulis. Tiada Penepian bagi mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini yang boleh mengakibatkan penepian peruntukan lain (sama ada serupa atau tidak serupa), dan begitu juga penepian sedemikian bukan penepian  yang berterusan melainkan ia dinyatakan sebaliknya.

Maklumat dan ciri-ciri yang terkandung di Laman web ini adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan mengakses atau mengguna pautan ke Laman ini (sehingga pautan dibenarkan), anda menanggung risiko bahawa maklumat di Laman ini mungkin akan diubah atau dihapuskan.

1. PENGUBAHSUAIAN

Kami berhak pada bila-bila masa untuk:

 • Menukar terma dan syarat Perjanjian ini;
 • Meningkatkan, menambahkan, mengubah atau menghentikan Laman atau Tawaran lain, atau mana-mana bahagian Laman atau Tawaran lain, pada bila-bila masa sahaja menurut budi bicara kami.

Dari semasa ke semasa, kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah, mengemas kini, menambah, menghentikan, menghapus, menyemak atau menukar mana-mana bahagian dalam Perjanjian ini, secara menyeluruh atau sebahagiannya, pada bila-bila masa sahaja. Bagi perubahan pada Perjanjian yang kami anggap penting, kami akan meletakkan pemberitahuan di Laman web dengan mengemaskini pautan di laman utama untuk bacaan menyeluruh sebagai "Terma Penggunaan Kemas Kini" untuk tempoh masa yang munasabah. Sekiranya anda memberi maklumat kepada kami, mengakses atau mengguna Laman ini atau mengambil bahagian dalam Tawaran dalam apa jua cara setelah Perjanjian ini diubah, anda akan dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju  tanpa syarat dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Versi Perjanjian terkini boleh didapati di Laman web dan akan menggantikan semua versi Perjanjian sebelumnya.

Laman web atau Tawaran, secara keseluruhan atau sebahagian, boleh dipertingkatkan, diubah suai atau dihentikan mengikut budi bicara kami. Mana-mana peningkatan, penambahan atau pengubahsuaian pada Laman atau Tawaran adalah tertakluk kepada Perjanjian ini.

2. AKSES

Anda mesti mendapatkan akses ke Internet dan membayar sebarang bayaran perkhidmatan yang berkaitan dengan akses tersebut untuk mengguna Laman web ini. Selain itu, anda mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk membolehkan anda mengakses Internet. Anda adalah dan akan tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas pembelian, penyambungan, pemasangan, pemuatan, pengendalian dan penyelenggaraan mana-mana  perkakasan, perisian, telefon (kabel atau lain-lain), dan perkhidmatan akses Internet ke komputer peribadi anda dan untuk semua kos yang berkaitan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengimbas perkakasan dan perisian anda untuk virus komputer dan masalah lain yang berkaitan sebelum anda menggunakannya. Kami dengan tegas menolak sebarang liabiliti atau tanggungjawab atas segala kesalahan atau kegagalan yang berkaitan dengan malfungsi atau kegagalan perkakasan atau perisian anda berkaitan dengan penggunaan Laman web atau Tawaran.

3. KELAYAKAN

Anda mewakili dan menjamin bahawa anda berusia lapan belas (18) tahun atau  ke atas, atau sekiranya anda berusia di bawah umur lapan belas (18) tahun, anda harus sekurang-kurangnya berusia tiga belas (13) tahun dan mengakses Laman web dengan pengetahuan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga sah anda, yang juga akan dianggap sebagai bersetuju dengan Perjanjian ini. Beberapa ciri tertentu di Laman web ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pendaftaran pengguna) dan Tawaran tertentu akan tertakluk kepada peningkatan umur dan/atau syarat kelayakan yang lain.

Produk Herbalife dan peluang perniagaan Herbalife tidak boleh ditawarkan, dihantar atau dijual di mana-mana negara di luar negara-negara yang belum dibenarkan oleh Herbalife. Untuk mendapatkan senarai negara-negara tersebut, sila klik di sini: Negara-negara yang Dibenarkan. Herbalife sedang memperluaskan penjualannya ke pasaran lain, justeru, sila semak untuk kemas kini dari semasa ke semasa.

4. PENGEDAR BEBAS HERBALIFE

Produk dan perkhidmatan Herbalife dijual melalui rangkaian Pengedar Bebas Herbalife. Anda tidak perlu menjadi Pengedar Bebas untuk membeli produk atau perkhidmatan Herbalife. Tetapi sekiranya anda berminat untuk memulakan perniagaan dari rumah anda sebagai Pengedar Bebas Herbalife, sila rujuk kepada seksyen tentang Peluang Perniagaan kami.

5. JAMINAN PELANGGAN HERBALIFE

Herbalife menjamin kualiti produk yang mengandungi nama Herbalife dan mengesahkan bahawa produk pengeluarannya memenuhi standard kesegaran dan kemurnian yang tinggi untuk kegunaan pelanggan. Kami yakin bahawa pelanggan kami akan berpuas hati sepenuhnya dengan produk kami.  Walau bagaimanapun, sekiranya atas sebab-sebab tertentu, pelanggan runcit tidak berpuas hati sepenuhnya dengan pembelian produk Herbalife dari Herbalife.com, kami menawarkan pertukaran atau bayaran balik sepenuhnya (tidak termasuk caj penghantaran). Anda hanya perlu memohon pembayaran balik dari Herbalife dalam tempoh masa tiga puluh (30) hari dari Tarikh penerimaan produk anda dengan menghubungi Jabatan Perkhidmatan Pelanggan kami di Herbalife.com. Jaminan ini hanya terhad kepada syarat waranti tertentu yang dilampirkan atau dibungkus dengan produk tertentu dan bukan untuk produk yang sengaja dirosakkan atau disalahgunakan.

6. MAKLUMAT DAN PRIVASI ANDA

Sekiranya anda memberi maklumat anda kepada Laman web ini, anda bersetuju untuk memberi maklumat yang tepat, terkini dan lengkap mengenai diri anda apabila diminta dan anda bersetuju untuk mengekalkan dan mengemas kini maklumat tersebut dengan sewajarnya. Kami akan mengguna dan mengekalkan sebarang maklumat mengenai anda yang dikumpulkan dari Laman web ini selaras dengan Polisi Privasi kami, yang disiarkan di //www.herbalife.com/privacy-policy.

7. FORUM PENGGUNA

Forum, papan buletin, bilik sembang atau kawasan interaktif lain yang wujud atau mungkin ditawarkan di Laman ("Forum Pengguna") disediakan untuk memberi pengguna suatu forum untuk melahirkan pandangan dan berkongsi idea mereka dan maklumat. Individu yang menghantar komen ke dalam  Forum Pengguna ("Kandungan Komuniti") bertanggungjawab atas kebolehpercayaan, ketepatan, dan kebenaran kandungan tersebut, dan kami tidak mempunyai kawalan atas perkara yang sama. Tambahan pula, kami tidak mempunyai kawalan atas sama ada mana-mana bahan yang dihantar bersifat apa yang didapati oleh pengguna sebagai menyinggung perasaan, tidak menyenangkan atau sebaliknya tidak boleh diterima dan secara terang menafikan tanggungjawab bagi bahan tersebut.

Kami tidak dan tidak boleh memeriksa setiap mesej yang dihantar oleh pengguna di dalam Forum Pengguna, dan tidak bertanggungjawab atas kandungan mesej-mesej ini atau pandangan atau pendapat yang dilahirkan oleh pengguna Forum Pengguna. Maklumat dalam Forum Pengguna dengan sengaja didedahkan kepada orang ramai. Kami berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk menghapus, memindah atau mengedit kandungan, secara sepenuhnya atau sebahagiannya, yang dihantar oleh anda ke Laman untuk sebarang sebab mengikut budi bicara kami. Di samping itu, kami mungkin menghapuskan, memindahkan, mengedit atau mendedahkan kandungan mesej apabila diperlukan oleh undang-undang atau dengan kepercayaan suci hati bahawa tindakan tersebut adalah perlu untuk melindungi dan membela hak dan harta kami atau memelihara keselamatan pengguna kami atau orang ramai. Dalam apa jua keadaan kami memikul tanggungjawab untuk memantau Forum Pengguna atau mengeluarkan bahan tertentu.

Anda memahami bahawa memuat naik kepada dan/atau menghantar apa-apa Kandungan Komuniti dalam mana-mana Forum Pengguna tidak tertakluk kepada apa-apa tanggungjawab keyakinan bagi pihak Syarikat, dan kami tidak bertanggungjawab atas apa-apa penggunaan atau pendedahan mana-mana Kandungan Komuniti.

(a) Sekatan atas Penggunaan

Atas pertimbangan penggunaan Forum Pengguna dan fungsinya oleh anda, anda bersetuju untuk mematuhi "Garis Panduan Komuniti" yang dinyatakan di bawah. Tanpa mengehadkan hak-hak dan pemulihan lain, individu yang melanggar Garis Panduan Komuniti berikut boleh, mengikut budi bicara kami, dilarang secara kekal daripada menggunakan Laman ini:

 1. mengganggu, mengendap atau sebaliknya mendera pengguna lain;
 2. menghantar, menghantar komen, memuat naik, mengedar, menyerah atau sebaliknya menyediakan sebarang kandungan yang palsu, memudaratkan, mengancam, kesat, menyeksa, memfitnah, bersifat libel, memperkecil-kecilkan (termasuk memperkecil-kecilkan Herbalife), lucah, menjelikkan, berbentuk pornografi atau yang menggalakkan keganasan, kebencian antara kaum, keganasan atau perbuatan haram, atau sebaliknya yang tidak menyenangkan (sebagaimana yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami);
 3. menghantar, menghantar komen, memuat naik, menyebar, menyerah atau sebaliknya menyediakan apa-apa kandungan yang menyalahi undang-undang, melanggar atau menyalahgunakan mana-mana tanda dagangan, hak tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak publisiti, hak privasi, hak cipta atau apa-apa harta intelek lain atau apa-apa hak pihak ketiga yang lain;
 4. menghantar, menghantar komen, memuat naik, menyebar, menyerah atau sebaliknya menyediakan apa-apa virus, kuda Trojan atau fail-fail atau bahan lain yang memudaratkan, mengganggu atau merosakkan, yang mengganggu dengan mana-mana penggunaan pihak ketiga dan keseronokan menggunakan Laman;
 5. menyamar mana-mana individu atau entiti, atau sebaliknya menyembunyikan asal sebarang kandungan yang dihantar melalui Laman atau ke Herbalife, termasuk memalsukan apa-apa pengepala paket TCP/IP atau mana-mana bahagian maklumat pengepala dalam mana-mana penghantaran ke Laman untuk sebarang sebab;
 6. menghantar, menghantar komen, memuat naik, menyebar, menyerah atau sebaliknya menyediakan melalui Laman sebarang pengiklanan peribadi, mel sampah, spam, surat berantai, skim piramid atau tawaran untuk jualan mana-mana produk atau perkhidmatan, kecuali dalam bidang, jika ada, yang ditetapkan secara khusus untuk tujuan sedemikian; atau
 7. melanggar undang-undang tempatan, negeri, persekutuan atau antarabangsa, kaedah atau peraturan yang berkenaan.
 8. menyertai dalam mana-mana bahagian Laman sekiranya anda berumur di bawah 18 tahun.
 9. menghantar, menghantar komen, memuat naik, menyebar, menyerah atau sebaliknya menyediakan melalui Laman sebarang kandungan yang mengandungi sebarang permintaan dana, promosi, pengiklanan, atau permintaan untuk barang atau perkhidmatan. Anda juga dengan ini mengakui yang anda dilarang memujuk tetamu lain untuk menyertai atau menjadi ahli mana-mana perkhidmatan dalam talian komersial atau organisasi lain.
 10. Mengumpul atau menuai maklumat mana-mana pengguna atau sebaliknya mengakses Laman menggunakan kaedah automatik (termasuk atau tanpa had kepada menuai bot, robot, labah-labah atau pengikis).
 11. “merangka”, “cermin” atau “pautan dalam” mana-mana bahagian Laman atau Tawaran-tawaran lain tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.
 12. pautan kepada mana-mana halaman di dalam Laman or Tawaran-tawaran lain dari mana-mana laman web atau halaman web yang membuat apa-apa dakwaan kepada kuasa kuratif atau peningkatan kesihatan sebarang bahan, sama ada atau tidak bahan tersebut dikilang, dipasarkan, dijual atau diedarkan oleh kita.

Kami tidak mengendors Kandungan Komuniti di dalam Forum Pengguna dan secara khusus menafikan sebarang tanggungjawab atau liabiliti kepada mana-mana individu atau entiti (termasuk, tanpa had, individu yang mungkin menggunakan atau bergantung kepada bahan yang sedemikian) untuk sebarang kerugian, kerosakan (sama ada sebenar, turutan, punitif atau sebaliknya), kecederaan, tuntutan, liabiliti atau sebab lain dalam apa jua bentuk atau watak berdasarkan atau akibat daripada apa-apa Kandungan Komuniti yang disediakan melalui Forum Pengguna. Dengan menghantar komen atau memuatnaikkan Kandungan Komuniti kepada mana-mana Forum Pengguna atau menghantar sebarang Kandungan Komuniti yang lain kepada kami, anda secara automatik memberi (atau menjamin bahawa pemilik hak-hak yang sedemikian telah diberikan secara nyata) kami hak dan lesen kekal, sedunia, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif untuk mengguna, menghasilkan semula, mengubah suai, mengadaptasi, menerbit, menterjemah, memberi sub-lesen, mencipta karya terbitan daripada dan mengedar bahan-bahan sedemikian atau menggabungkan Kandungan Komuniti yang sedemikian dalam apa-apa bentuk, medium, atau teknologi kini dikenali selepas ini dirancang dalam seluruh alam semesta     dalam kekekalan. Di samping itu, anda menjamin bahawa kandungan sebagaimana yang dimuatnaikkan atau dihantar oleh anda tidak melanggar kononnya mana-mana hak publisiti atau “hak moral” individu atau hak-hak sama atau serupa yang lain di bawah mana-mana undang-undang berkenaan di dalam mana-mana negara atau Kawasan di dunia.

Anda bersetuju untuk melindungi kami daripada sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kerugian, dan kuasa tindakan pihak ketiga yang timbul daripada atau akibat daripada penghantaran atau memuat naik sebarang Kandungan Komuniti kepada mana-mana Forum Pengguna atau menyerahkan sebarang Kandungan Komuniti kepada kami, atau kegagalan anda untuk mematuhi Garis Panduan Komuniti.

8. PENGGUNAAN ALAMAT EMEL YANG DISEDIAKAN OLEH LAMAN

Apabila menggunakan mana-mana alamat emel yang disediakan kepada anda atau melalui Laman atau Tawaran-tawaran lain, anda bersetuju menggunakan alamat emel yang sedemikian mengikut semua undang-undang berkenaan dan tidak menghantar kepada mana-mana individu atau entiti:

 • sebarang kandungan yang melanggar Garis Panduan Komuniti yang dinyatakan di atas berkenaan dengan Forum Pengguna yang menyalahi undang-undang, palsu, mengancam, bahasa kesat, memfitnah, bersifat fitnah, lucah, bersifat mencabul, meudaratkan, mengganggu, berbelit-belit, menyerang privasi orang lain, bersifat benci, atau tidak menyenangkan dari segi perkauman, atau etnik atau sebaliknya, atau tertakluk kepada persetujuan kerahsiaan, atau melanggar harta intelek atau lain-lain hak kami atau mana-mana pihak ketiga;
 • sebarang maklumat bukan awam mengenai mana-mana syarikat;
 • apa-apa rahsia perdagangan; atau
 • mana-mana kod, fail atau program komputer atau (contohnya, virus komputer) yang direka bentuk untuk mengganggu, memusnahkan, mengkompromi keselamatan atau mengehad fungsi mana-mana peranti.
 • spam adalah dilarang sama sekali. Spam didefinisikan untuk tujuan ini sebagai menghantar mesej yang tidak diminta kepada mana-mana individu, entiti, kumpulan berita, forum, senarai emel atau kumpulan atau senarai lain kecuali kebenaran terlebih dahulu telah diperoleh daripada penerima emel yang secara jelas membenarkan penghantaran komunikasi emel kepada mereka, atau kecuali hubungan perniagaan atau peribadi yang telah dibina dengan penerima emel. JIKA ANDA DI“SPAM” OLEH SESEORANG YANG MENJUAL ATAU MENGGAMBARKAN PRODUK ATAU PELUANG PERNIAGAAN HERBALIFE, SILA HUBUNGI KAMI DENGAN SEGERA.
 • penggunaan pengepala palsu di dalam emel atau memalsukan atau mengubah asal mana-mana emel berkaitan dengan Herbalife dan/atau produk dan perkhidmatan adalah dilarang.
 • jika individu atau entiti menyatakan bahawa mereka tidak mahu menerima emel, anda bersetuju untuk tidak menghantar emel kepada individu atau entiti tersebut. Jika individu pada awalnya bersetuju menerima emel, tetapi kemudiannya meminta untuk berhenti menerima emel, anda mesti mematuhi permintaan itu.
 • Herbalife melarang terlibat dalam mana-mana aktiviti yang berikut, anda sendiri atau melalui perkhidmatan penyedia lain, perkhidmatan penghantar semula atau sebaliknya.

9. HAK PROPRIETARI KAMI

Laman ini dan semua kandungan yang terkandung di dalamnya, atau terkandung pada masa depan, termasuk tetapi tidak terhad kepada artikel, pendapat, teks lain, direktori, panduan, gambar foto, ilustrasi, imej, video dan petikan audio dan salinan iklan, di samping juga tanda dagangan, hak cipta, logo, nama domain, kod, nama perdagangan, tanda perkhidmatan, paten dan mana-mana dan semua bahan berhak cipta (termasuk sumber dan kod objek) dan/atau apa-apa bentuk lalin harta intelek (secara kolektif, "Bahan") dimiliki atau dilesenkan kepada kami atau pihak ketiga lain yang diberi kuasa dan dilindungi daripada penggunaan, penyalinan dan penyebaran yang tidak dibenarkan oleh hak cipta, tanda dagangan, publisiti dan undang-undang lain dan oleh perjanjian antarabangsa. Melainkan dengan nyata dibenarkan secara bertulis oleh kami, anda tidak boleh menangkap, menghasilkan semula, melaksanakan, memindahkan, menjual, melesenkan, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripada atau berdasarkan, menerbitkan semula, merekayasa terbalik, memuat naik, mengedit, menghantar komen, menghantar, memaparkan secara terbuka, merangka, memaut, menyebar, atau mengeksploitasi secaara keseluruhan atau sebahagian daripada Bahan. Tiada apa yang terkandung di dalam Perjanjian atau pada Laman harus ditafsirkan sebagai memberi, secara tersirat, estopel atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Bahan dengan  apa cara sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu oleh kami atau pihak ketiga tersebut yang mungkin memiliki Bahan atau harta intelek yang dipaparkan di Laman. PENGGUNAAN, PENYALINAN, PENGHASILAN SEMULA, PENGUBAHSUAIAN, PENERBITAN, PENERBITAN SEMULA, MEMUATNAIKKAN, MERANGKA, MEMUAT TURUN, MENGHANTAR KOMEN, MENGHANTAR, MENYEBAR, MENDUPLIKASI YANG TIDAK DIBENARKAN ATAU SEBARANG PENYALAHGUNAAN MANA-MANA BAHAN ADALAH DILARANG SAMA SEKALI.

Sebarang penggunaan Bahan selain daripada apa yang dibenarkan oleh Perjanjian ini merupakan pelanggaran Perjanjian ini dan merupakan pelanggaran hak cipta dan/atau paten. Anda bersetuju tidak menggunakan Bahan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang dan bukan untuk melanggar hak-hak kami atau hak orang lain. Anda bersetuju untuk tidak campur tangan (atau membenarkan penggunaan keahlian anda oleh pihak ketiga untuk campur tangan) dengan proses biasa atau penggunaan Laman oleh ahli-ahli lalin, termasuk tanpa had dengan mencuba untuk mengakses kawasan pentadbiran Laman ini. Anda bersetuju untuk melaporkan sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh orang lain yang anda sedar. Anda dinasihatkan bahawa kami akan secara agresif menguakuasakan hak kami setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dengan sepenuhnya. Kami mungkin menambah, menukar, menghentikan atau mengeluarkan atau menangguhkan mana-mana Bahan pada bila-bila masa, tanpa notis dan tanpa liabiliti. Herbalife, logo kami, dan nama produk yang dikeluarkan, dipasarkan, dijual atau diedar oleh Herbalife, adalah tanda dagangan dan/atau tanda perkhidmatan Herbalife International of America, Inc., atau sekutunya. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, dan logo lain yang digunakan di Laman atau Tawaran-tawaran lain ialah tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo pemilik mereka masing-masing.

10. KEAHLIAN DAN PENDAFTARAN

Bahagian tertentu Laman mungkin memerlukan pendaftaran atau mungkin sebaliknya meminta anda untuk menyediakan maklumat untuk menyertai ciri-ciri tertentu atau untuk mengakses kandungan tertentu. Laman ini mengamalkan mentadbir maklumat peribadi anda didedahkan dalam Polisi Privasi-nya. Keputusan untuk menyediakan maklumat ini adalah secara suka rela semata-mata dan adalah suatu pilihan; bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak menyediakan maklumat, anda mungkin tidak boleh mengakses kandungan tertentu atau menyertai ciri-ciri tertentu Laman.

Jika anda mendaftar dengan Laman, anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab bagi semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun, emel atau kata laluan anda, jika ada, dan anda bersetuju anda tidak akan menjual, memindah atau menyerah hak keahlian anda, atau apa-apa hak keahlian atau mana-mana alamat emel yang dikeluarkan oleh Laman. Anda bertanggungjawab dalam mengekalkan kerahsiaan kata laluan anda, jika ada, dan untuk mengehadkan akses kepada komputer anda agar orang lain tidak boleh mengakses bahagian Laman yang dilindungi kata laluan atau akaun emel yang dikeluarkan oleh Laman menggunakan nama anda sepenuhnya atau sebahagian. Kami, mengikut budi bicara kami, dan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, menamatkan kata laluan anda dan keahlian, untuk apa-apa alasan atau tanpa alasan sama sekali.

11. CADANGAN IDEA

Kami berbesar hati menerima cadangan daripada pengguna dan mengalu-alukan komen anda mengenai perkhidmatan dan produk Herbalife. Walau bagaimanapun, polisi syarikat sejak dahulu, kami tidak dibenarkan menerima atau mempertimbangkan idea kreatif, cadangan, atau bahan-bahan selain daripada yang telah diminta secara khusus (lihat di bawah). Walaupun kami menghargai maklum balas anda mengenai perkhidmatan dan produk kami, kami meminta anda memberi butiran khusus dalam komen anda mengenai perkhidmatan dan produk tersebut, dan anda tidak menghantar apa-apa idea kreatif, cadangan, atau bahan-bahan. Kami berharap anda memahami bahawa memang tujuan polisi ini adalah untuk mengelak kemungkinan salah faham pada masa depan apabila projek yang dibangunkan oleh kami atau kakitangan profesional syarikat sekutu kami mungkin nampak sama dengan karya kreatif mereka. Dengan itu, kami meminta anda agar tidak menghantar kami mana-mana karya kreatif asal seperti reka bentuk pertunjukan, gambar foto, lukisan, atau karya seni asal.

Jika anda menghantar atau menghantar komen cadangan khusus tertentu atas permintaan kami (cth. melalui papan mesej atau berkaitan dengan pertandingan) atau jika anda menghantar kepada kami cadangan kreatif, idea, nota, gambar foto, lakaran, konsep, atau apa-apa maklumat lain (setiap, "Cadangan" dan secara kolektif, "Cadangan-cadangan") walaupun permintaan kami agar anda tidak menghantar apa-apa Cadangan tidak diminta atau bahan-bahan kreatif lain, Cadangan ini akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan proprietari dalam setiap perkara. Untuk tujuan Perenggan ini, semua Kandungan Komuniti akan dianggap telah disertakan dalam definisi Cadangan. Tiada satu pun daripada Cadangan akan tertakluk kepada sebarang tanggungjawab keyakinan di pihak kami, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan atau pendedahan sebarang Cadangan. Apa-apa Cadangan boleh digunakan oleh kami tanpa sekatan untuk apa-apa jua tujuan, termasuk tanpa had, pengeluaran semula, pendedahan, penghantaran, penerbitan, penyiaran atau penghantaran komen, dan anda dengan ini mengetepikan, melepaskan dan juga melepaskan tanpa sebarang tuntutan tanpa boleh ditarik balik bahawa sebarang penggunaan Cadangan yang sedemikian melanggar sebarang hak-hak anda, termasuk, tanpa had, hak cipta, tanda dagangan, hak moral, hak privasi, proprietari atau lain-lain hak harta, hak publisiti, atau hak menerima kredit untuk bahan atau idea. Kami akan memiliki dan diberikan tanpa boleh ditarik balik, tetapi bukan tanggungjawab, untuk mengeluarkan semula, mengubah suai, mengadaptasi, menerbit, menyiarkan, melesenkan, melaksanakan, menghantar komen, menjual, menterjemah, menggabungkan, mencipta karya terbitan daripada, mengedar dan sebaliknya menggunakan Cadangan dalam mana-mana dan di semua media, kini ketahui dan selepas ini dicadang, di seluruh alam semesta, dalam kekekalan, tanpa memberikan anda apa-apa pampasan atau kredit. Dengan menghantar Cadangan kepada Laman atau kami, anda menjelaskan bahawa Cadangan ini adalah berasal daripada anda dan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga, termasuk, tanpa had, sebarang hak-hak harta intelek dan hak kepada publisiti dan/atau privasi. Semua Cadangan kepada Laman dan/atau kami akan menjadi harta mutlak kami dan tidak akan diperakui atau dipulangkan. Anda bersetuju dan memahami yang kami tidak diwajibkan menggunakan sebarang Cadangan yang anda buat di Laman atau kepada kami dan anda tidak berhak untuk memaksa penggunaan tersebut. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa perhubungan anda dengan kami bukan sulit, fidusiari, atau perhubungan istimewa yang lain, dan bahawa keputusan untuk menghantar apa-apa bahan kepada kami tidak meletakkan kami dalam keadaaan yang tidak ada bezanya dengan kedudukan yang dipegang oleh ahli-ahli orang awam berkaitan dengan Penghantaran anda. Anda memahami dan menerima yang kami mempunyai akses luas kepada idea, cerita, reka bentuk dan lain-lain bahan kesusasteraan, dan bahawa idea baharu sentiasa dihantar kepadanya atau sedang dibangunkan oleh kakitangan kami sendiri. Banyak idea atau cerita mungkin kompetitif, serupa atau sama kepada Cadangan anda dari segi tema, idea, plot, format atau aspek lain. Anda mengakui dan bersetuju yang anda tidak berhak kepada sebarang pampasan akibat daripada kami menggunakan bahan yang serupa atau sama. Akhirnya anda mengakui bahawa, berkaitan dengan sebarang tuntutan yang anda mungkin miliki berkaitan dengan atau timbul daripada eksploitasi sebenar atau yang didakwa atau penggunaan sebarang bahan yang anda hantar kepada Laman dan/atau kami, kerosakan, jika ada, diakibatkan tidak akan tidak boleh ditebus sebaliknya mencukupi untuk membolehkan anda berhak menerima pelepasan injunksi atau yang setara atau dalam apa cara memerintahkan pengeluaran, pengedaran, pameran atau eksploitasi mana-mana pengeluaran berdasarkan atau didakwa berdasarkan bahan, dan hak serta pemulihan anda dalam apa jua keadaan adalah terhad dan hak untuk memulihkan kerosakan, jika ada, dalam tindakan undang-undang.

12. HAK CIPTA DAN EJEN HAK CIPTA

Herbalife menghormati harta intelek orang lain dan kami meminta pengguna kami untuk melakukan perkara yang sama. Sesuai dengan Digital Millennium Copyright Act, Herbalife telah menetapkan Ejen Hak Cipta untuk menerima notis tuntutan pelanggaran hak cipta di Laman. Ejen Hak Cipta Herbalife,  George Fischer, boleh dihubungi di GeorgeF@herbalife.com.

Jika ada mempercayai mana-mana Kandungan Komuniti melanggar hak cipta dalam kerja yang dimiliki dan dikawal oleh anda atau jika anda percaya kerja anda telah ditiru dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, sila sediakan dengan segera maklumat berikut secara bertulis kepada Ejen Hak cipta Herbalife (lihat 17 U.S.C. § 512(c)(3) untuk maklumat lanjut):

 1. Tanda tangan elektronik atau fizikal individu yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;
 2. Gambaran karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar, atau jika pelbagai karya berhak cipta diliputi oleh satu pemberitahuan, senarai representatif karya sedemikian;
 3. URL yang tepat atau penerangan yang mencukupi secara sewajarnya untuk membolehkan Herbalife mengesan di mana bahan melanggar yang didakwa terletak di Laman;
 4. Nama, alamat, nombor telefon dan alamat emel;
 5. Pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan hati suci bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau menurut undang-undang;
 6. Pernyataan oleh anda, dibuat di bawah penalti sumpah bohong, bahawa maklumat di dalam notis anda adalah tepat dan anda adalah sama ada pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

13. PROMOSI

Laman ini mungkin mengandungi cabutan bertuah, pertandingan atau promosi lain yang memerlukan anda menghantar bahan atau maklumat mengenai diri anda. Sila ambil perhatian bahawa cabutan bertuah, pertandingan atau promosi yang ditawarkan melalui Laman ini mungkin, dan lazimnya, ditadbir oleh set peraturan, yang di samping menggambarkan cabutan bertuah, pertandingan atau promosi, mungkin mempunyai keperluan kelayakan, seperti umur tertentu atau sekatan kawasan geografi, terma dan syarat yang mentadbir penggunaan bahan yang anda hantar, dan pendedahan tentang bagaimana maklumat peribadi anda mungkin digunakan. Anda bertanggungjawab untuk membaca peraturan sedemikian untuk menentukan sama ada anda boleh mengambil bahagian, mendaftar dan/atau menyertai. Dengan menyertai cabutan bertuah, pertandingan atau promosi yang sedemikian, anda bersetuju untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan keputusan penaja yang dikenal pasti di dalamnya, yang muktamad dan mengikat dalam semua aspek.

14. PAUTAN

Kami mungkin menyediakan pautan kepada laman web atau sumber-sumber pihak ketiga. Pautan yang kami sediakan bukan merupakan endorsmen kepada apa-apa maklumat, produk atau perkhidmatan yang dicapai melalui pautan yang sedemikian. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan prestasi mana-mana bahagian Internet termasuk Laman Web World Wide kepada mana Laman mungkin dipautkan dari mana Laman boleh diakses. Anda diminta untuk memaklumkan kepada kami tentang apa-apa ralat atau bahan-bahan tidak sesuai yang ditemui di Laman-laman web di mana Laman ini dipautkan atau mungkin dipautkan.

15. RALAT

Walaupun kami berusaha mengekalkan integriti Laman dan Tawaran-tawaran lain, kami tidak membuat jaminan ketepatan atau kesempurnaan Laman atau Tawaran-tawaran lain. Jika anda percaya bahawa anda telah menemui ralat di dalam Laman or Tawaran-tawaran lain, sila hubungi kami di 866-617-4273 dan termasuk, sekiranya boleh, gambaran ralat, lokasi URL dan maklumat hubungan anda. Kami akan akan mengusahakannya dengan cara yang wajar untuk menangani kebimbangan anda.

16. PENAFIAN WARANTI; PENGEHADAN LIABILITI

ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA LAMAN INI DAN SEMUA BAHAN DAN HARTA INTELEK YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIEDARKAN "SEADANYA" "SEBAGAIMANA TERSEDIA" "DENGAN SEGALA KECACATAN" DAN TANPA APA JUA JENIS JAMINAN, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TANPA BATASAN, JAMINAN HAK MILIK ATAU JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU TIMBUL OLEH STATUT ATAU SEBALIKNYA DALAM UNDANG-UNDANG ATAU DARIPADA MENJALANKAN URUS NIAGA ATAU PENGGUNAAN PERDAGANGAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN TERSIRAT, DENGAN ITU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK DIKENAKAN KE ATAS ANDA. ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN YANG MUNGKIN BERBEZA MENGIKUT BIDANG KUASA.

ANDA BERSETUJU BAHAWA KAMI DAN SYARIKAT INDUK, BERSEKUTU, SUBSIDIARI, PEMBERI LESEN DAN  PEMEGANG SERAH HAK, DAN SETIAP SATU DARIPADA KAKITANGAN, PEGAWAI DAN PENGARAH MASING-MASING (SECARA KOLEKTIF, "PIHAK YANG DIBEBASKAN"), TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA JUA JENIS GANTI RUGI, SAMA ADA BERDASARKAN DALAM TORT, KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK, TANPA HAD, SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, KHAS, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, TURUTAN ATAU PUNITIF YANG TIMBUL ATAU DIHASILKAN DALAM APA CARA DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN LAMAN INI, TAWARAN-TAWARAN, FORUM PENGGUNA, BAHAN-BAHAN, ATAU APA-APA RALAT ATAU KETINGGALAN DALAM OPERASI TEKNIKAL ATAU BAHAN, WALAUPUN KAMI TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN, DISEBABKAN SEPENUHNYA ATAU SEBAHAGIANNYA OLEH KECUAIAN, BENCANA ALAM, KEGAGALAN TELEKOMUNIKASI, KECURIAN ATAU PEMUSNAHAN, ATAU AKSES TANPA KEBENARAN, LAMAN INI ATAU MAKLUMAT BERKAITAN ATAU PROGRAM. WALAU APA PUN PERUNTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN INI, DALAM KEADAAN APA PUN DAN DALAM APA JUA KEADAAN PIHAK YANG DIBEBASKAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK APA-APA SEBAB ATAU UNTUK SEBARANG KUASA TINDAKAN DALAM JUMLAH LEBIH BESAR DARIPADA LIMA PULUH DOLAR ($50). SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN HAD ATAU PENGECUALIAN JAMINAN ATAU SYARAT TERTENTU, DAN/ATAU PENAFIAN SESETENGAH JENIS KEROSAKAN, JADI SESETENGAH DARIPADA YANG DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERKENAAN DENGAN ANDA.

DENGAN MENGAKSES LAMAN INI, ANDA MEMAHAMI BAHAWA ANDA MUNGKIN MENGETEPIKAN HAK BERKENAAN DENGAN TUNTUTAN YANG PADA MASA INI TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DISYAKI, DAN MENGIKUT PENEPIAN SEDEMIKIAN, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI, DAN DENGAN MENGENEPIKAN DENGAN JELAS, MANFAAT SEKSYEN 1542 KOD SIVIL, DAN SEBARANG UNDANG-UNDANG YANG SAMA BAGI MANA-MANA NEGERI ATAU WILAYAH, YANG MENYATAKAN SEPERTI BERIKUT: "PELEPASAN UMUM TIDAK DILUASKAN KEPADA TUNTUTAN DI MANA KREDITOR TIDAK TAHU ATAU MENGESYAKI WUJUD YANG MEMIHAKNYA KETIKA MELAKSANAKAN PELEPASAN, YANG JIKA DIKETAHUI OLEH INDIVIDU TERSEBUT TELAH SECARA MATERIAL MENJEJASKAN PENYELESAIAN INDIVIDU TERSEBUT DENGAN PENGHUTANG."

Kami tidak membuat sebarang representasi atau jaminan walau apa pun mengenai kesempurnaan, ketepatan, kesemasaan atau kecukupan sebarang maklumat, fakta, pandangan, pendapat atau kenyataan atau pengesyoran yang terkandung mengenai Laman ini, dalam mana-mana Tawaran dan/atau Bahan. Rujukan kepada mana-mana produk, proses, penerbitan atau perkhidmatan mana-mana pihak ketiga mengikut nama dagangan, nama domain, tanda dagangan, tanda khidmat, logo, pengilang atau sebaliknya tidak membentuk atau menandakan endorsmen atau cadangan oleh kami. Pandangan dan pendapat pengguna Laman ini tidak semestinya menyatakan atau menggambarkan pandangan dan pendapat Herbalife. Pengguna bertanggungjawab mendapatkan nasihat ahli profesional, mengikut kesesuaian, mengenai maklumat, pendapat, nasihat atau kandungan yang tersedia di Laman ini .

Internet mungkin tertakluk kepada pelanggaran keselamatan. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang terhasil kepada mana-mana komputer pengguna daripada mana-mana pelanggaran keselamatan, atau daripada apa-apa virus, pepijat, pengacauan, campur tangan yang tidak dibenarkan, penipuan, kesalahan, ketinggalan, sampukan, penghapusan, kecacatan, kelewatan dalam operais atau penghantaran, kegagalan talian komputer atau mana-mana teknikal atau kepincangan tugas lain. Anda juga harus menyedari bahawa penghantaran emel melalui Internet mungkin tidak selamat, anda perlu mengambil kira ini sebelum menghantar sebarang maklumat kepada sesiapa melalui internet. Kami tidak membuat apa pun representasi atau jaminan mengenai kesesuaian, fungsi, ketersediaan atau operasi Laman ini. Laman mungkin tidak tersedia untuk sementara waktu kerana penyelenggaraan atau kepincangan tugas peralatan komputer.

17. GANTI RUGI

DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN INI ANDA BERSETUJU UNTUK MENANGGUNG RUGI, MEMPERTAHANKAN DAN MEMEGANG PIHAK YANG DIBEBASKAN SEBAGAI TIDAK BERSALAH DARIPADA DAN TERHADAP MANA-MANA TUNTUTAN PIHAK KETIGA, TUNTUTAN DAKWAAN, TUNTUTAN, KUASA TINDAKAN, PENGHAKIMAN, KEROSAKAN, KERUGIAN, LIABILITI, DAN SEMUA KOS DAN PERBELANJAAN PEMBELAAN, TERMASUK, TANPA HAD, YURAN GUAMAN YANG MUNASABAH, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN: PELANGGARAN REPRESENTASI ANDA, JAMINAN, PERJANJIAN-PERJANJIAN DI BAWAH INI; PELANGGARAN PERJANJIAN INI ATAU MANA-MANA UNDANG-UNDANG OLEH ANDA; PENGGUNAAN LAMAN INI OLEH ANDA DAN/ATAU BAHAN YANG MELANGGAR PERJANJIAN INI; MAKLUMAT ATAU BAHAN YANG DUMUAT NAIK ATAU DIHANTAR MELALUI KOMPUTER ANDA ATAU AKAUN KEAHLIAN, WALAUPUN IA TIDAK DIHANTAR OLEH ANDA, YANG MELANGGAR MANA-MANA HAK CIPTA, TANDA DAGANGAN, RAHSIA PERDAGANGAN, PAKAIAN PERDAGANGAN, PATEN, PUBLISITI, PRIVASI ATAU HAK MANA-MANA INDIVIDU ATAU MEMFITNAH MANA-MANA INDIVIDU; SEBARANG GAMBARAN YANG SALAH OLEH ANDA; DAN/ATAU MAKLUMAT ANDA YANG KAMU GUNAKAN. ANDA AKAN BEKERJASAMA SEPENUHNYA DAN SEBAGAIMANA YANG SEWAJARNYA DIPERLUKAN DALAM MEMPERTAHANKAN SYARIKAT DARIPADA SEBARANG TUNTUTAN. SYARIKAT BERHAK, ATAS PERBELANJAAN SENDIRI, UNTUK MEMIKUL PEMBELAAN EKSKLUSIF DAN KAWALAN MANA-MANA PERKARA YANG SEBALIKNYA TERTAKLUK KEPADA INDEMNIFIKASI OLEH ANDA, DAN WALAU APA PUN ANDA TIDAK AKAN MENYELESAIKAN APA-APA HAL YANG SEDEMIKIAN TANPA KEBENARAN BERTULIS.

18. PENAMATAN; PENGUBAHSUAIAN

Kami akan menentukan pematuhan anda dengan Perjanjian ini mengikut budi bicara kami dan keputusan kami adalah muktamad dan mengikat. Sebarang pelanggaran Perjanjian boleh mengakibatkan sekatan kepada akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Laman (termasuk mana-mana harta Web atau alamat emel yang disediakan oleh Laman) dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang. Tiada penepian Perjanjian ini akan berkuat kuasa atau berkesan kecuali dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pegawai Herbalife yang diberi kuasa. Kami berhak mengubah suai atau menghentikan Laman ini, atau sebahagian daripadanya (termasuk, tanpa had, mana-mana harta Web yang terletak di Platform Bizwork) tanpa notis kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Dengan penamatan keahlian atau akses anda kepada Laman, atau atas permintaan oleh Herbalife, anda mesti memusnahkan semua bahan yang diperoleh daripada Laman ini dan semua dokumentasi yang berkaitan dan semua salinan dan pemasangan. Anda dinasihatkan bahawa kami akan secara agresif menguakuasakan hak kami setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dengan sepenuhnya.

Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten, ketaksahan peruntukan yang sedemikian tidak akan memberi kesan kepada kesahan baki peruntukan Perjanjian ini, yang akan kekal berkuat kuasa dan berkesan dengan sepenuhnya. Tajuk seksyen dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan anda sahaja dan tidak mempunyai kesan perundangan atau kontrak.

19. UNDANG-UNDANG AMERIKA SYARIKAT

Kami menjalankan operasi Laman ini di Amerika Syarikat. Maklumat yang terkandung di dalam Laman ini mungkin tidak sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain, dan akses kepada Laman ini dari wilayah di mana kandungan Laman ini mungkin menyalahi undang-undang dan dilarang. Jika anda memilih untuk mengakses Laman ini atau Tawaran lain dari lokasi di luar Amerika Syarikat, anda bertanggungjawab mematuhi undang-undang tempatan, dan setakat mana undang-undang tempatan dikenakan.

Semua perisian yang digunakan di Laman ini atau Tawaran-tawaran lain tertakluk kepada kawalan eksport A.S. Tiada perisian sepertinya boleh dimuat turun atau sebaliknya di eksport atau dieksport semula (i) ke (atau kepada warganegara atau penduduk) Cuba, Burma, Republik Demokratik Congo, Ivory Coast, Iraq, Libya, Korea Utara, Iran, Syria, Sudan, Venezuela atau negara-negara lain di mana A.S. telah mengenakan sekatan barangan; atau (ii) kepada sesiapa di dalam senarai Warganegara Dilantik Khas Jabatan Perbendaharaan A.S. atau Jadual Penafian Pesanan Jabatan Perdagangan A.S. Dengan memuat turun atau menggunakan mana-mana perisian sedemikian, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak berada di, di bawah kawalan, atau merupakan warganegara atau pemastautin, mana-mana negara sedemikian atau mana-mana senarai sedemikian.

Kami berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengehadkan ketersediaan Laman atau Tawaran-tawaran lain kepada mana-mana individu, kawasan geografi atau bidang kuasa pada bila-bila masa.

20. LAIN-LAIN

Undang-undang Amerika Syarikat, California terpakai untuk Perjanjian ini (tanpa mengambil kira konflik prinsip undang-undang California yang akan menyebabkan pengenaan mana-mana undang-undang bidang kuasa lain) dan secara khusus tidak akan ditadbir oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak Jualan Barangan Antarabangsa, jika sebaliknya berkenaan. Apa-apa pertikaian antara anda dan kami mesti dihadapkan ke mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Daerah Los Angeles, California dalam tempoh sembilan puluh (90) hari selepas berlakunya fakta yang menyebabkan kuasa tindakan, jika tidak penyebab tersebut akan dihalang selama-lamanya. Anda dengan ini bersetuju dan menyerah kepada bidang kuasa peribadi eksklusif dan dan tempat pengadilan mahkamah yang terletak di Los Angeles, California untuk sebarang kuasa tindakan yang berkaitan dengan atau yang timbul di bawah Perjanjian atau Laman ini.

21. HAK PRIVASI CALIFORNIA

Penduduk di California, di bawah Kanun Sivil California, mempunyai hak untuk meminta daripada syarikat yang menjalankan perniagaan di California senarai semua pihak ketiga, jika ada, di mana syarikat telah mendedahkan Maklumat Peribadi semasa tahun sebelumnya untuk tujuan pemasaran langsung (cth., permintaan yang dibuat pada 2010 akan menerima maklumat mengenai aktiviti-aktiviti perkongsian 2009). Kami mematuhi dengan undang-undang ini dengan menawarkan pelawat kami hak untuk memberitahu kami untuk tidak berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka. Untuk membuat permintaan sedemikian, tulis kepada Herbalife di:

Herbalife International of America, Inc.

P.O. Box 80210

Los Angeles, CA 90080-0210 USA

Anda mesti menyertakan Laman ini sebagai baris subjek, dan nama penuh anda, alamat emel, dan alamat surat-menyurat di dalam mesej anda.

Sila ambil perhatian bahawa sebarang permintaan di bawah Perenggan ini akan terhad kepada penggunaan Herbalife dan pendedahan maklumat peribadi anda. Anda perlu membuat permintaan sama untuk Pengedar Bebas Herbalife anda jika anda ingin mendapatkan maklumat mengenai apa-apa pendedahan yang dia telah buat mengenai maklumat peribadi anda.

22. Keupayaan Menerima Perjanjian

Anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas atau lebih dan boleh serta kompeten sepenuhnya untuk menerima terma, syarat, obligasi, pengakuan, representasi, dan jaminan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan untuk mematuhi dan memenuhi terma dan syarat Perjanjian ini.

23. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, komen atau kebimbangan mengenai Laman kami, apa-apa Tawaran atau Perjanjian ini, anda boleh menghubungi kam di 866-617-4273.

Terakhir Disemak pada 4 Januari 2011.

© 2011 Herbalife International of America. Hak Cipta Terpelihara.